Duó-Kontír Bt.

... a könyvelés otthona ...

Társasági adó

TAO Társasági adó – 1996. évi LXXXI. Tv.
– előleg befizetési határidő névet köv. 20-a /10032000-01076019/,
– bevallási (29) határidő évet köv. május 31.
– bevallást helyettesítő nyilatkozat alapítványoknak, egyesületeknek évet köv. május 31.
– 10% 500 mFt adózás előtti eredményig, fölötte 19%

– nem alanya a felszámolás alatt lévő cég illetve a KATA vagy KIVA alá bejelentkezett

– marad az  elvárt jövedelem utáni adózás

(bevétel + tagi kötelezettség növekedés 50%-a x 2%), amit akkor kell

alkalmazni, ha az adózás előtti eredmény vagy a társasági adóalap ennél kevesebb

lenne (6.§5)

–     dec. 20-i bevallási és fizetési feltöltési kötelezettség 100 mFt előző évi árbevétel felett (26.§), melyet az adó legalább 90%-áig mulasztási bírság mentesen lehet feltölteni (172.§)

– Költségként érvényesíthető:

= a cég nevére szóló számla alapján a tevékenységgel összefüggő költségek

= a magánszemély nevére szóló számla alapján a tevékenységgel összefüggő költségek

(pl.: internet)

= nyugta is (pl.: parkolás), mivel a számviteli tv. 167.§.(1) szerint nem kell, hogy szerepeljen a

vevő neve, címe

 

Adóalap módosító tételek

Csökkentő (7.§):

= 1a) a korábbi negatív adóalappal (veszteséggel) adóhatósági engedély nélkül a vállalkozás döntése szerint csökkenthető 2014-től max. az adóalap 50 %-áig. Veszteségelhatárolásra akkor van lehetőség, ha a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (17.§). ,

2015-től újra megszűnt a veszteség időbeli korlát nélküli elhatárolására vonatkozó lehetőség. A jövőben a tárgyév vesztesége legfeljebb a veszteség keletkezésének évét követő öt adóóévre határolható el.
A 2004-2014 közötti adóévekben keletkezett
veszteséget pedig legkésőbb 2030. évi eredmény csökkentésnél  lehet figyelembe venni.

= 1f) fejlesztési tartalék (ún. előrehozott értékcsökkenés) az adózás előtti eredmény 50%-a, de legfeljebb 500 mFt, 4 év alatt kell felhasználni beruházásra (a 2008-ban képzettet 6 év alatt)

= 1j) korábban munkanélküli személy foglalkoztatásának ideje alatt, de max. 1 évig, az utána befizetett, költségként elszámolt tb járulék

= 1n) az egy éven túli kintlévőség 20%-a behajthatatlan követelésnek minősül, így 5 év alatt

leírható (adóalap növelési korrekció nélkül) a nyilvántartott értékvesztés értékéig

= 1z) a költségként elszámolt adomány adóalap csökkentő, ha közhasznú szervezetnek

adták és erről van igazolás a 20%-a vagy felsőoktatási intézménynek legalább 5 éves felsőoktatási támogatási megállapodás kertében adott támogatás 50%-a

= 1zs) csak magánszemélyekből álló mikro-, kis- és középvállalkozásnál (250 fő és 50 mEuro

alatti), a termeléshez beszerzett új műszaki berendezések, szoftvertermékek (szellemi

termék) adóévi beruházási, ingatlanok felújítási költsége (max. 4 éven belüli üzembe-

helyezéssel is) az adózás előtti eredmény mértékéig max. 30 mFt (de minimis támogatás)

= Ha az adózó az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősül, tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel kamata után az adóévben fizetett kamat 40 százalékának megfelelő összegű, de legfeljebb 6 millió forint adókedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény igénybevétele szempontjából a pénzügyi lízing konstrukcióban megszerzett eszköz kapcsán a kifizetett kamat is figyelembe vehető.

 

Növelő (8.§.,3.sz. melléklet):

=1d) az a költség (3.sz. melléklet), amely nincs összefüggésben a vállalkozási tevékeny-

séggel (ezután Áfát sem lehet visszaigényelni!)

A tehergépkocsinál az üzemanyag elszámolás miatt szükséges a menetlevél vezetése.

=1e) határozatban megállapított bírság, NAV késedelmi pótlék

= 1h) nem növelő tétel a kölcsön, követelés elengedése, ha az adós nem kapcsolt

vállalkozás vagy magánszemély (cégek között illetékmentes is) és a juttatásban részesülő

nyilatkozik, hogy az elengedés évében az eredménye a juttatás összege nélkül számítva

sem lenne negatív (13.)

= 1 j) Az alultőkésítési szabály szerint az adózónak adózás előtti eredménynövelési kötelezettsége van a nem pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kötelezettségére az adóévben ráfordításként, vagy eszköz bekerülési értéke részeként elszámolt kamatának az adózó saját tőkéje (jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék) háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos részével.

= követelés elengedése, a saját döntésben az adós tudta nélkül leírt összeg

(később ha mégis megfizeti, akkor bevétel)

= a kapcsolt vállalkozások / a kapcsolt vállalkozási viszony két társaság között ezentúl akkor is fennáll, ha közeli hozzátartozóknak van a társaságokban külön-külön többségi befolyásuk vagy személyében azonos az ügyvezető/ közötti ügyleteknél transzferár nyilvántartást kell vezetni, kivéve a mikro- és kisvállalkozásokat (50 fő alatti cég). A szokásos piaci ár és a transzferár különbözete növelő tétel (18.§)

= 18.§(1) – a kapcsolt vállalkozások esetében nyújtott kamatmentes kölcsön, annál aki adja elmaradt bevételt jelent, amelynek nagysága a szokásos piaci kamat (saját bank betéti kamat összege), mely összeggel növelni kell az adóalapot

Annál aki kapja, a ki nem fizetendő kamat, elmaradt ráfordítást eredményez. Itt fennáll az adóalap csökkentési lehetőség, de csak abban az esetben, ha rendelkezik a kapcsolt fél nyilatkozatával, amelyben közli, hogy megnövelte az adóalapját.

= véglegesen átadott pénzeszköz, nyújtott támogatás
Az átadott összeg ráfordításként számolandó el és növeli a társasági adó alapját, ha támogatást fogadó szervezet nem rendelkezik közhasznú besorolással. Mentesül az adóalap növelési kötelezettség alól, ha rendelkezik a befogadó nyilatkozatával
– melyben a civil szervezet nyilatkozik arról, hogy a pénzeszköz átadás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett (Tao tv. 3. számú melléklet A/13. pontja).
– melyben a társaság nyilatkozik arról, hogy a pénzeszköz átadás bevétele nélkül is nyereséges.

= csökkentő tételként beállított tételek, ha nem teljesülnek a feltételeik

 

Adókedvezmények (22.§):

= 2014-ig – Szoftverfejlesztők bérköltségének 10+15 %-át, az adó max. 70%-ig, 4 egymást követő évre bontva (de minimis támogatás) lehet érvényesíteni az adóból a 2011. dec. 31-ig elszámolt bérek után.

= Csökkenti a társasági adó alapját a 2007-től 2009-ig tartó üzleti években megállapí-tott, cégnek ki nem fizetett osztalék 2010. január 1-jét követő elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege, nem növeli az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege (kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben engedte el), függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.
Ellenőrzött külföldi társaság: aki nem fizetett legalább 10%-nak megfelelő adót vagy bevételeinek több mint fele magyarországi forrásból származik

Tao 70 %-áig:

= filmtámogatásra, előadó-művészeti szervezetek támogatására fordított juttatások költsége a tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül és a támogatás adóévében és az azt követő 3 adóévben a fizetendő társasági adó 70%-áig adókedvezmény érvényesíthető a kiadott támogatási igazolás alapján (4.§.36-38.)

= látványsport- szakszövetség és közhasznú alapítvány támogatására fordított juttatások költsége a tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül és a támogatás adóévében és az azt követő 3 adóévben a fizetendő társasági adó 70%-áig adókedvezmény érvényesíthető a kiadott támogatási igazolás alapján (4.§.43.)

Előadó-művészeti szervezet támogatása -az adózó a részére az előadó-művészeti államigazgatási szerv által kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó kiegészítő támogatás megfizetését is teljesítse.

Kkv beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény (de minimis)- A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak (KKV) minősülő adózó a megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel) kamata után adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény mértéke 2017-től a hitel kamata. Feltételek: a szerződéskötés vagy az azt követő 3 évben való üzembehelyezés, a tárgyi eszköz nyilvántartásban szerepel (értékesítésre nem kerül).

Kis- és középvállalkozások meghatározása 2005. január 1-jétől

KKV   besorolás foglalkoztatotti létszám nettó árb. vagy Állami vagy az önkormányzati
mérleg főö. tulajdon külön-külön, vagy
legfeljebb együttesen sem haladhatja meg
 – Mikrovállalkozás   10 főnél kevesebb 2 millió eurónak megfelelő Ft a 25 százalékot
 – Kisvállalkozás   50 főnél kevesebb 10 millió eurónak megfelelő Ft a 25 százalékot
 – Középvállalkozás 250 főnél kevesebb 50 millió eurónak megfelelő Ft a 25 százalékot
43 millió eurónak megfelelő Ft

 

ÉCS elszámolás                                               

Egy éven belül elhasználódó bármilyen alkatrész, szerszám, kiegészítő az egyéb anyagköltség (nem beruházás)

Karbantartás nem beruházás, hanem költség, mert csak az eszköz működő képessége fenntartását biztosítja.

Ráaktíválás az eredeti eszköz értékét növelő összeépítés, mely az eszköz leírási kulcsával amortizálódik

ÉCS elszámolás VTSZ, megnevezés számvitel – 2000.évi C. tv. adótörvény – 1996.évi LXXXI.tv.
terv szerinti ÉCS
alapja bekerülési érték – maradvány érték bekerülési érték
maradványérték (2001.01.01.után) hasznos élettartam végén eladási ár nincs
Új eszköznél   – lehetőség szerint azonos kulcsot alkalmazzunk szv. és adó tv. szerint is
leírás módja 52.§.1.
lineáris hasznos élettartam alapján % tv. besorolása szerint
1.sz.mell. 5.a.
immateriális szoftver 2 év (50%) sztv. szerint
ingatlanhoz kapcs. jogok sztv. szerint
tárgyi eszközök 200 eFt alatti 80.§.2. – egyösszegben (100%) 1.sz.mell. 5.e.
sztv. szerint
legfeljebb 200 eFt értékű élettartam alapján 1sz. mell. 5.e.
sztv. szerint vagy 2.sz. mell.
-8471 ált.rend. szám.gép adótv. szerintivel egyezhet 1.sz.mell. 8.
2 év (50%)
200 eFt feletti 2.sz.mell.
épületek élettartam alapján I.            2-6%
építmény élettartam alapján II.         2-20%
 – bérelt ing.végzett ber. bérleti szerződés időtartama szerint 6%
gépek, berend,felszer. élettartam alapján IV.
-8469,8470,8419,8421.. élettartam alapján a)           33% vagy sztv. szerint
 -8471 ált.rend. szám.gép 2 év (50%) a)           33% vagy sztv. szerint
 -8456-65,8479 számítógép élettartam alapján a)           33% vagy sztv. szerint
   vezérelt gép
 -8701,-02,-05,-10,-jármű adótv. szerintivel egyezhet b)   ( 5év) 20%
 -egyéb adótv. szerintivel egyezhet c) (7 év) 14,5%
Bérbeadott 1.sz.mell. 7.
épület, építmény 5%
egyéb 30%
nem számolható el 52.§.4. 1.sz.mell. 4.
 földterület, telek, erdő, sztv. szerint
üzembe nem helyezett beruházás, sztv. szerint
előrehozott ÉCS- fejlesztési tart.
leírt eszközök sztv. szerint
terven felüli ÉCS ha piaci érték tartósan alacsonyabb,
feleslegessé vált,
hiány

 

 

 

 

<– Vissza a Hírekhez

Copyright © 1996 - 2022 Duó-Kontír Bt.